By Agreement Polski

The sector now relies on contractual agreements with European companies and attracts foreign investment. I then discovered that it was an agreement between the two large groups. Później dowiedziałem się, że było to wynikiem porozumienia dwóch licznych grup. The Giants will not validate contracts until the contracts are signed. I understand, but it is important that we respect the agreement. Rozumiem, ale to ważne, von przestrzegać umowy. For this to happen, we need an agreement. Aby tak się stało potrzebna jest umowa. In any case, an agreement should be on the table.

W każdym razie zawsze należy uwzględniać możliwość porozumienia. Last week, we seemed to be on the verge of reaching an agreement at first reading. W ubiegłym tygodniu wydawało się, że jesteśmy na drodze do osiągnięcia porozumienia w pierwszym czytaniu. We will agree. Troje z nas ma zamiar dojść do porozumienia. I am pleased that we have reached a good agreement. Cieszę się, że byliśmy w stanie dojść do porozumienia. These are questions that do not have the approval of the majority. Są to kwestie, których uwzględnienie jamais znalazło poparcia większości. These channels – all 156 of them – have contractual agreements to buy programmes from the national network. The joint committee to draw up the agreement has already met in June.

Posiedzenie wspólnej komisji, która ma realizować umowę, odbyło się już w czerwcu. With this week`s employment contract, the city has signed a contract for about two-thirds of its staff. We will not reach a better agreement in a year or two. W ciągu roku lub dwóch jamais osiągniemy lepszego porozumienia. But the rest of you will have to agree. Lecz reszta będzie musiała dojść do zgody. In early fall, both the city and the union said they were optimistic about reaching a contractual agreement. EU delegates said 95% of nations have reached agreement on this issue, but several developing countries are waiting for a broader definition of what is covered and stricter measures to ensure that countries and companies follow the rules. Members of the House of Representatives said they felt an agreement was near. These are three areas on which we must all agree. Są to trzy kwestie, co do których musimy wszyscy osiągnąć porozumienie. “We wanted to give everyone more time to reach an agreement.” I thought the terms of our agreement were quite clear.

Myślałem, że warunki naszej umowy są całkiem przejrzyste. It seems that we can reach agreement at first reading. Wszystko wskazuje na to, że możemy osiągnąć porozumienie w pierwszym czytaniu. . .